VNT19 PULP FACTORY PROJECT

VNT19 PULP FACTORY PROJECT
  • Binh Thoi, Binh Son, Quang Ngai
  • Lilama 18 Joint Stock Company
  • November 2017 - September 2020
  • Providing testing and equipment calibration services
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin