DUNG QUAT-SRU2 PETROCHEMICAL REFINERY PROJECT

DUNG QUAT-SRU2 PETROCHEMICAL REFINERY PROJECT
  • Dung Quat Economic Zone, Binh Son district, Quang Ngai province
  • JGC Vietnam
  • Design and supply expansion connection boxes
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin