UONG BI FACTORY EXPANSION PROJECT 1

UONG BI FACTORY EXPANSION PROJECT 1
  • Bac Son ward, Uong Bi city, Quang Ninh province
  • Công ty Lilama EMETC
  • Survey and make recommendations for field equipment and control systems. Providing materials and commissioning services for field equipment.
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin