SỨC KHỎE – AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG

TỔNG QUAN

Lấy an toàn làm một trong các giá trị cốt lõi, SOTEC coi sức khoẻ và an toàn của cán bộ nhân viên, nhà thầu và các bên liên quan là ưu tiên tuyệt đối trong bất kỳ hoạt động nào của mình.

SOTEC theo đuổi chính sách an toàn, sức khoẻ và môi trường một cách nhất quán, cam kết thực hiện tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn về an toàn cho người lao động ở tất cả các cấp, với mục tiêu cuối cùng là giảm thiếu tối đa các nguy cơ và rủi ro gây thương tích, bệnh nghề nghiệp và sự cố môi trường khỏi nơi làm việc.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 chính là khẳng định cho cam kết của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Công ty để thực hiện chính sách về môi trường đã đặt ra.

MỤC TIÊU CỦA SOTEC

Bảo vệ, thúc đẩy và cải thiện sức khỏe và phúc lợi của nhân viên

Giảm thiểu và quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp cho tất cả nhân viên

Giảm thiểu tác động bất lợi từ hoạt động của mình tới cộng đồng dân cư sở tại

Cung cấp một môi trường làm việc nơi tất cả cán bộ nhân viên có thể làm việc an toàn và hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình đối với một môi trường an toàn nơi làm việc

Thúc đẩy việc giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên tài nguyên, năng lượng và bảo vệ đa dạng sinh học

Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin