Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

1. Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1
2. Địa điểm: Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
3. Khách hàng:
a, Công ty TNHH Kỹ thuật Jurong
Nội dung công việc:
- Cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ cho việc kiểm tra GCB
- Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị hiện trường cho khu vực lò hơi phụ trợ và đường ống hơi chính.
- Cung cấp nhân lực cho công việc chạy thử lò hơi phụ trợ; tháp Hydro/ đường ống hơi giới hạn. 
- Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị hiện trường cho hệ thống Hydro.
b, Tập đoàn Marubeni
Nội dung công việc:
- Thực hiện kiểm tra vòng lặp cho lò hơi số 1 và số 2.
- Cung cấp nhân lực cho việc chạy thử
- Thực hiện kiểm tra chức năng điều khiển cho lò hơi số 2.
c, Công ty TNHH kỹ thuật Hsing Sheng
Nội dung công việc:
- Chạy thử hệ thống xử lý tro xỉ và kiểm tra quy trình vòng lặp
d, Công ty TNHH dịch vụ Foster Wheeler
Nội dung công việc: 
Kiểm tra hiệu suất làm việc của lò hơi cho lò hơi số 1 và 2