11. Dự án nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1

1. Tên dự án: Dự án Nhà Máy Nhiệt điện Phả Lại 1
2. Địa chỉ: Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
3. Khách hàng: Công ty Yokogawa Việt Nam
4. Nội dung công việc:
- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật
- Cung cấp nguyên vật liệu bao gồm van điều khiển, cáp điện và các phụ kiện cáp, ống bọc cáp
- Lắp đặt thiết bị tại nhà máy và hỗ trợ chạy thử cho lò hơi 1A và 1B.